Generelt
For punkter som ikke er regulert i disse særvilkår gjelder standard kraftleveringsavtale som er behandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge, gjeldende
fra og med 01.01.2017. Ved motstrid mellom disse betingelsene gjelder særvilkårene. Tinde Energi kan endre særvilkårene med 14 dagers elektronisk
varsel.

Leverandørskifte, kundebytte og angrerett
Avtalen gir Tinde Energi fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende kraftleverandør/-er og melde inn leverandørbytte til
kraftbransjens felles datasentral – Elhub. Videre gir avtalen Tinde Energi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon i forbindelse med leverandørskifte
fra netteier og nåværende kraftleverandør, og endre fakturaadresse og format hos netteier der dette er nødvendig for å oppfyllelse av avtalen. Ved
bestilling av strømavtale blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
I de tilfeller hvor kunden er privat forbruker og har angrerett, gir kunden Tinde Energi mulighet til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom
kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Kunden er selv ansvarlig for å
melde seg opp hos ønsket kraftleverandør.
Ved flytting må kunden på forhånd ta kontakt med Tinde Energi for videreføring av strømavtalen, avtalen følger kunden til ny adresse. Tinde Energi har
fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Tinde Energi som kraftleverandør på den nye adressen.
Ved oppstart frem i tid er kunde ansvarlig for å melde fra til Tinde Energi om eventuelle endringer som måtte finne sted fra kontraktsinngåelse og frem til
oppstart av strømleveransen. Dersom strømanlegget er profil-avregnet må Tinde Energi ha mottatt målerstand for å kunne starte kraftleveransen og
målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

Avgifter og reguleringer
Nettleie og offentlige avgifter kommer i tillegg til kraftprisen. Nordland, Troms og Finnmark er unntatt merverdiavgift tilknyttet leveranse av elektrisitet.
Finnmark og Nord-Troms er unntatt elsertifikat.
Tinde Energi tar forbehold om endring i offentlige avgifter og reguleringer, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgvirksomhet i
sluttbrukermarkedet. Dersom dette blir foretatt mot kraftleverandørene så vil endringen kunne bli effektuert fra og med gjeldende dato.

Kommunikasjon
Ved inngåelse av strømavtale med Tinde Energi godkjenner kunden at det sendes informasjon og tilbud fra Tinde Energi og våre samarbeidspartnere. Man
kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende kundeforhold og/eller
strømavtale vil sendes selv om man har reservert seg mot nyhetsbrev.
Videre er det ved inngåelse av avtale, godkjennes det at Tinde Energi eller våre samarbeidspartnere kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller
epostadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som for eksempel ved prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre
forhold som berører avtalen.

Kredittvurdering og betalingsmislighold
Kunden aksepterer at Tinde energi kan kredittvurdere dersom behov og gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk, alternativt per post. Tinde Energi
kan eventuelt avslå kundeforholdet dersom det ligger saklig grunn for det og alle avtalte forpliktelser bortfaller i sin helhet.
Tinde Energi forbeholder seg retten til å kunne stanse levering av kraft til enhver tid dersom kunden oversitter betalingsfristen på opprinnelig faktura.

Oppsigelse og frikjøp
Avtaleforholdet inngås under forutsetning av at Kunden er fristilt fra sin nåværende kraftleverandør for de anlegg som kraftavtalen omfatter ved
leveransestart, i motsatt fall kan Tinde Energi belaste Kunden med direkte påførte kostnader som følge av annullering. Tinde Energi er ikke ansvarlig for
konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom kunden og tidligere kraftleverandør som følge av opphørt kraftleveranse.
Avtaler uten særskilt avtalt avtaletid kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel, uten at det foreligger saklig grunn. Avtaler som er
inngått med prissikring og/eller avtaletid fornyes automatisk på samme avtalevilkår/-tid dersom oppsigelse ikke er meddelt skriftlig til Tinde Energi senest
3 måneder før inneværende avtaleperiode opphører. Avtaler med prissikring og/eller avtaletid innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i
avtaleperioden med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke Tinde Energi sitt tap som følge av at avtalt
levering ikke fullføres. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq
OMX for de gjenværende månedene av kontrakten. For privatkunder er minimumsbeløpet knyttet til frikjøp kr 150,- per måler per hele måned som
gjenstår av avtaletiden. For bedriftskunder beregnes det direkte økonomiske tapet etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og er minimum 8 øre
per kWh per gjenstående år av avtaleperioden og minimum 1500,- pr. måler.

Nettleie
Gjennomfakturering
Dersom Tinde Energi har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering vil Tinde Energi fakturere kunden for nettselskapets fakturerte
nettleveranse. Ved oppsigelse av kundeforholdet hos Tinde Energi opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering. Klager eller tvister som gjelder
nettleiegrunnlaget må kunden ta opp direkte med nettselskapet.
Kunden gir Tinde Energi fullmakt til å hente all nødvendig informasjon fra nettselskapet for å iverksette gjennomfakturering. Videre kan befriende betaling
kun skje til Tinde Energi.

Viderefakturering
Dersom det er avtalt med bedriftskunde, kan Tinde Energi på vegne av kunden innhente nødvendig informasjon for å gjennomføre viderefakturering av
v.201004
nettleie. Dersom det skulle foreligge årsaker til at viderefaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden faktureres for nettleie direkte fra sitt nettselskap.
Ved viderefakturering av nettleie, forblir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. Dersom ikke annet er avtalt viderefaktureres
nettleien med de til enhver tid gjeldene satser som fremkommer på tindeenergi.no

Betaling
Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved hvis avtalt
nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Tinde Energi benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet. Eventuell
inkasso skjer i samsvar med inkassoloven. Ved forsinket betaling, konkurs eller ved oversendelse av varsel om inkasso kan Tinde Energi dessuten stanse
alle leveranser under denne kontrakt uten forutgående varsel. Gebyr for administrasjon av fakturering og betalingsoppfølging påløper etter de til enhver
tid gjeldende satser.
Kraftlevering og viderefakturert nettleie som er rettmessig stanset av kraftleverandør på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før
all gjeld til kraftleverandøren, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse er betalt.
For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Tinde Energi utbetales
bare beløp over kr 50,-.

Fakturering
Faktura sendes som hovedregel til kunden månedlig som e-postfaktura, e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Ved papirfaktura tilkommer
fakturagebyr etter de til enhver tid gjeldende satser, for tiden kr 49,- per faktura.
Faktureringsprinsippet som benyttes er a konto og forskudd dersom ikke annet er spesifisert. Forskuddsbetaling vil si at strømforbruket betales før man
har brukt kraften, som er basert på faktisk forbruk i perioden. Dersom kunden har innbetalt for mye, kommer dette til fratrekk ved neste faktura. Dersom
kunden har innbetalt for lite, belastes dette ved neste faktura.

Elsertifikater
Elsertifikater I forbindelse med Lov om elsertifikat faktureres et variabelt tillegg til kraftprisen til elsertifikatpliktige kunder. Tillegget prises i øre per kWh
og inkluderer innkjøpskostnader med tilhørende administrasjon og omkostninger. Om ikke annet er avtalt, fremkommer til enhver tid gjeldene tillegg på
Min Side. Andelen av forbruket som er sertifikatpliktig varierer over tid, og det er nettselskapet som definerer hvilke kunder og uttakspunkt som er
sertifikatpliktig. Se mer informasjon om elsertifikater på http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Elsertifikater/

Topp 10-garanti
Dersom det i strømavtale er gjort avtale med en Topp 10-garanti, gjelder denne på årlig basis at man alltid er blant de 10 beste, målt mot en representativ
liste over våre konkurrenter.

Strømavtaler

Forvaltningsavtale
Ved forvaltningsavtaler plikter Tinde Energi å utøve fullmakten etter beste skjønn, men er ikke erstatningsrettslig ansvarlig for sine markedsvurderinger.
Kundens kraftpris kan få et tillegg for å dekke forvaltningens eventuelle negative resultat. Underliggende leveranse er spotpris. Dette produktet innehar
derfor i tillegg alle risikofaktorene som er forbundet med en vanlig spotleveranse.
Tinde pluss

TINDE pluss er en spesialtilpasset strømavtale for privatkunder som i enkelttimer har overskudd av kraft som kan mates inn i nettet – definert som
plusskunde i henhold til regelverk fra NVE. Tilknytning til distribusjonsnett, måling og levering av overskuddskraft skal være i overensstemmelse med
netteiers krav. Overskudd av kraft leveres TINDE og avregnes etter avtalt kraftpris med inntil 5000 kWh pr. år. Overskudd ut over dette beregnes etter
spotpris.

Ved forbruk følger TINDE pluss prisvariasjonene i spotprisen på kraftbørsen Nord Pool på timenivå. Prisen er basert på spotprisen i området der kraften
blir levert eksklusive handelskostnader. TINDE pluss har et månedlig fastbeløp som er uavhengig av strømforbruk. Avtalen har et ørepåslag per kWh som
inkluderer myndighetspålagt elsertifikatkostnad. Påslaget kan endres som følge av markedsituasjonen. TINDE pluss forutsetter i tillegg TINDE fornybar.
Vilkår for øvrig

Tinde Energi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Tinde Energi sin side.
Tinde Energi sitt samlede erstatningsansvar er begrenset til kr. 10 000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra Tinde Energi sin
side. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Tinde Energi sin side. Ved konkurs eller det tilfelle at Tinde Energi må
slutte å levere strøm opphører alle forpliktelser etter avslutningsdato.

Konfidensialitet
De vilkår og betingelser som fremgår av avtalen mellom Tinde Energi og Kunden skal behandles konfidensielt.
Avtalens vilkår og betingelser kan kun overlates til en tredjepart dersom både Tinde Energi og kunden samtykker, det foreligger hjemmel i lov eller
forskrift, som ledd i betalingsinnkreving, det er nødvendig som følge av selskapsendringer, herunder, men ikke begrenset til fusjoner, fisjoner og oppkjøp
(due diligence).

Innholdet i avtalen kan fritt formidles og distribueres internt i selskapet eller selskap i samme konsern.
Ved brudd på ovennevnt punkt har den part som har fått sin rett til konfidensialitet krenket rett på en erstatning pålydende NOK 10.000. Den krenkede
part har bevisbyrden for at den annen part har brutt konfidensialitets-bestemmelsen.

Avtaleoverdragelse

Denne avtalen kan overdras til tredjemann på samme vilkår uten å innhente fullmakt fra kunden.
Denne avtalen er underlagt norsk rett. Tvister som fremkommer av avtalen skal løses ved de ordinære domstoler. Verneting avgjøres iht. de alminnelige
reglene i tvistemålsloven. For bedrifter er rett verneting satt til Tønsberg tingrett.

AVTALEVILKÅR FOR LEVERING AV KRAFT FRA TINDE ENERGI